fbpx

Ochrona danych osobowych

Szanowni Klienci,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bio Berry Poland sp. z o.o. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail bioberry@bioberry.com.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, którego dane dostępne są u administratora.

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa (PB) Bio Berry Poland sp. z o.o. dostępna jest w siedzibie administratora danych osobowych oraz w biurze w Lublinie.

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

nawiązania i kontynuacji współpracy w zakresie dostawy na rzecz Bio Bio Berry Poland sp. z o.o. produktów na zasadach określonych w umowie o współpracy;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu w jakim zostały zebrane przez Bio Berry Poland sp. z o.o.

Powierzanie przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom współpracującym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdym czasie w siedzibie lub wysyłając e-mail na adres bioberry@bioberry.com.pl albo pismo na adres 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/510. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Bio Berry Poland sp. z o.o.

e-mail bioberry@bioberry.com.pl

00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/510

adres biura: 20-113 Lublin ul. Archidiakońska 6A

Inspektor Ochrony Danych

Pani Olga Skałecka

Telefon kontaktowy: +48 690 933 844

e-mail: olga@bioberry.com.pl